Dat kan alleen de liefde...
Duisternis kan geen duisternis laten verdwijnen, dat kan alleen het licht.
Haat kan geen haat verdrijven, dat kan alleen de liefde.

Martin Luther King  1 opmerking: